Svedbergs integritetspolicy

Svedbergs i Dalstorp AB (nedan "Svedbergs"/"vi") respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Svedbergs i Dalstorp AB, tillsammans med helägda dotterbolag (Svedbergskoncernen) är personuppgiftsansvarig för behadling av personuppgifter och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som behandlas, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem

Svedbergs är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Svedbergs behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, betalningsinformation
    och historik avseende kunder.
  • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter. 
  • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter.
  • Namn, personnummer, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande

Svedbergs behandlar inga känsliga personuppgifter.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

Svedbergs samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade via kundorder, telefonkontakt, e-post, personligt möte, eller via webbplats och sociala medier. Svedbergs samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag.

I de fall Svedbergs samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen för Svedbergs behandling av personuppgifter

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Svedbergs behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla Svedbergs skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontakt. Behandlingen sker på grundval av Svedbergs legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Svedbergs bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Svedbergs.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för att Svedbergs ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.

Rekrytering

Svedbergs behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Svedbergs närstående företag och organisationer med vilka Svedbergs samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av Svedbergs och dess samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfarandet ges sökande möjlighet att samtycka till att Svedbergs bevarar personuppgifterna inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om den registrerade inte längre samtycker till att Svedbergs behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.

Marknadsföring

Svedbergs behandlar e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter. Uppgifterna behandlas på grundval av Svedbergs legitima intresse av att upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Svedbergs bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Utveckling och förbättring av Svedbergs produkter och tjänster

Svedbergs behandlar korrespondens och feedback rörande bolagets produkter och tjänster. Uppgifterna behandlas på grundval av Svedbergs legitima intresse av att kunna utveckla och förbättra bolagets produkter och tjänster samt för statistikändamål och kvalitets- och miljöarbete.

Svedbergs bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Svedbergs gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som ex. bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

Svedbergs kan komma att dela personuppgifter med Svedbergs personuppgiftsbiträden. Svedbergs personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för Svedbergs räkning och enligt Svedbergs instruktioner. Svedbergs har personuppgiftsbiträden som hanterar transporter och leveranser, marknadsföring och IT-tjänster.

Svedbergs har skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbiträden. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa Svedbergs säkerhetskrav och krav rörande internationell överföring av personuppgifter.

Svedbergs kan komma att dela personuppgifter med bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund.

Svedbergs kan komma att dela personuppgifter med entreprenörer, underleverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av Svedbergs produkter. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.

Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Svedbergs säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar Svedbergs endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Dina rättigheter

Den registrerade har rätt att enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Svedbergs behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.

Den registrerade har dessutom rätt att när som helst begära att Svedbergs rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter.

För det fall Svedbergs är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.

Den registrerade har när som helst rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta Svedbergs. Svedbergs kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

I slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Svedbergs som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Svedbergs kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.

Cookies

Svedbergs hemsida använder cookis som är små textfiler som lagras på din dator. Vi kan inte se någon personlig information om dig via de cookies vi samlar in. Vi använder cookies för att hemsidan skall fungera på ett säkert sätt och förbättra din användarupplevelse.
Läs mer om vår användning av cookies här.

Vi använder olika typer av cookies:

  • Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator när du besöker Svedbergs webbplats för att säkerställa att hemsidan fungerar korrekt under ditt besök och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare.
  • Permanenta cookies sparas på din dator och hjälper vår hemsida att känna igen din IP-adress vid näste besök för att underlätta ditt besök. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess du tar bort dem.
  • Förstapartscookies sparas på din dator i samband med att du besöker vår hemsida.
  • Tredjepartscookies (Cookies för marknadsföring) Svedbergs samarbetar med andra företag som hjälper oss med vår marknadsföring exempelvis genom bannerannonsering. Detta innebär att dessa företag kan använda permanenta cookies eller sessionscookies för att vi ska kunna ge dig ett relavant och personaliserat innehåll i andra kanaler baserat på hur du använt vår webbplats. T.ex. på sociala medier, sökmotorer och annonsnätverk. 

Läs mer om hur respektive företag jobbar med annonsering nedan:

Blockera eller ta bort cookies

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för att blocker eller ta bort cookies. Vissa delar av webbplatsen är dock beroende av cookies för att fungera korrekt och funktionen kan försämras om du ställer in webbläsaren så att den inte accepterar cookies.

Ändring av integritetspolicyn

Svedbergs kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.svedbergs.se

Kontaktuppgifter

Svedbergs i Dalstorp AB
Verkstadsvägen 1
514 63 Dalstorp, Sverige
Telefon: 0321 53 30 00
E-post: gdpr@svedbergs.se

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.