Energi och vattenförbrukning

Energi och vattenförbrukning

All den el som Svedbergs köper in kommer sedan 2019 från förnyelsebar energi. Vår egna fabrik i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från bark och torrflis från ett lokalt sågverk.

Avfallshantering och spill

Avfallshantering och spill

Vårt främsta avfall består av träspill från vår egen produktion. Vi jobbar ständigt med att minska mängden avfall. Detta görs genom att förebygga, återanvända och återvinna avfall. För att bättre handskas med detta är vår anläggning utrustad med avfallscontainrar och återvinningskärl.

Material och kemikalier

Material och kemikalier

I och med att vi har egen tillverkning är kraven ännu högre när det kommer till de material och kemikalier vi beslutar att använda oss av. Vad våra produkter är gjorda av är centralt för kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Svedbergs arbetsmiljöpolicy reglerar hanteringen av farliga substanser och kemikalier i produktionen. Viktigt är också att nya kemikalier genomgår kontroll innan användning därefter kontrolleras de även löpande för att säkerhetsställa fortsatt god kvalitet.

"På Svedbergs bedriver vi en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att minska vår miljöbelastning. Vi har miljö utbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt. De senaste åren har vi med framgång genomfört ett antal projekt för att minska vår miljöbelastning."

Vårt klimatarbete

Det vore enkelt att slå på stora trumman och påstå att vi kommit långt med vårt hållbarhetsarbete. I själva verket har vi bara börjat och då har vi ändå hållit på i ganska många år, drygt hundra faktiskt. Men sanningen är den att vi aldrig kommer att bli riktigt färdiga, för det finns ständigt nya utmaningar till förbättringar.

 

GTIN

Global Trade Item Number, ett artikel nummer som används för att produkter och förpackningar ska få en global unik identitet. Detta för att öka spårbarheten av produkter i byggbranschen. Vi på Svedbergs tycker det är en viktig del av vårt arbete, då det ökar spårbarheten, säkerheten och genomsynligheten i leveranskedjan. Och försöker i och med det ligga i framkant.

GHG

Utsläpp av växthusgaser orsakar klimatförändringar, ökad temperatur, mer extremt väder mm.. Ett att våra fokusområden är att minska våra utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att till 2030 reducera våra utsläpp av växthusgaser med 50%. Vi har identifierat samtliga våra utsläpp och tagit fram planer för hur dessa skall reduceras. Vi rapporterar våra utsläpp av växthusgaser i enlighet GHG-protokollet som är en global standard för rapportering av växthusgasutsläpp.

ISO-Certifierat 

Verksamhet i Dalstorp är ISO-certifierat enligt ISO 9001 och 14001, kvalité och miljö. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och att produkterna framställs så resurseffektivt, miljö- och klimatsmart som möjligt.

Svedbergs hållbarhetsarbete

Våra fokus områden

Svedbergs har ett pågående hållbarhetsarbete som går i linje med agenda 2030. Vi har i vår verksamhet valt ut fem fokusområden: Minska våra produkters miljöpåverkan, Minska utsläpp av växthusgaser, Resurseffektivitet, Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk, och Ansvarstagande verksamhet.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.