Made of

Utan våra medarbetare hade inget av det vi gör varit möjligt. Svedbergs bedriver en ansvarstagande verksamhet där våra anställdas goda hälsa och välmående, jämställdhet samt arbetsvillkor är i fokus.

Kompetensutveckling
Våra medarbetare har en tydlig strävan att ständigt utvecklas och det är något som vi på Svedbergs vill främja och möjliggöra. I detta syfte startade vi Svedbergs Academy, för att sprida kunskap och erfarenheter. Ett av våra hållbarhetsmål är också att alla nyanställda ska genomföra en hållbarhetsutbildning där viktiga mål presenteras och processer förklaras.

 


Mångfald och jämställdhet
Vi arbetar för jämlikhet. Hos Svedbergs ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Detta arbete är en viktig del för att stärka företagskulturen samt lägger grunden för den dagliga verksamheten. 

Hälsa och säkerhet
Våra medarbetares hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Därför bedriver alla avdelningar ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsolyckor och tillbud rapporteras och analyseras för att kunna förhindras i framtiden. I detta arbete ingår det att vi har miljöutbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt.  

Antal anställda

Hos oss har medarbetarantalet uppgått till 178 anställda. Detta talet är fördelat över våra verksamma länder. Sverige: 166, Finland: 8, Norge: 3 och Danmark: 1.

Andel män och kvinnor

Vi främjar för allas lika värde och det ska synas i de vardagliga verksamheten där kvinnor och män ska ha lika villkor när det kommer till anställning och befordran. Fördelningen mellan våra medarbetare är kvinnor: 53 (30%) och män: 125 (70%).

Frisknärvaro

Närvarotid i förhållande till total schemalagd tid. Vårt mål till 2025 är att komma upp till en frisknärvaro på över 96 procent.

 

Made in

I vår produktionsanläggning i Dalstorp sker över 65 procent av all tillverkning, här går det från råmaterial till färdig produkt. Vi ser många fördelar med att ha det mesta i huset, nära våra kunder. Det gör att vi kan ha full koll på värdekedjan och säkerhetsställa hög kvalitet på våra produkter. Samtidigt som vi kan hålla ledtiderna korta och stolt leverera ett komplett koncept för hela badrummet, färdig testat och klart för installation. 

Det är viktigt för oss att vi kan säkerhetsställa samma goda kvalitet på produkterna från våra leverantörer. Därför har vi på Svedbergs en uppförandekod där bland annat mänskliga rättigheter, arbetskraft och arbetsmiljö lägger grunden för om ett samarbete ska fortgå eller inledas. Vi använder oss av en extern aktör, Intertek, som utvärderar potentiella och nuvarande leverantörer genom deras bedömningsrapport för arbetsförhållanden. Intertek besöker även våra leverantörer regelbundet och oanmält för att fastställa att kraven efterlevs. 100 procent av våra strategiska leverantörer uppfyller vår uppförandekod.

Svedbergs Badrum

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbläsare.